Tìm hồ sơ

Tìm thấy 82,527 hồ sơ nhan vien x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Dệt May
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Dệt May
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên dệt may
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhan vien giao hang
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 39
2 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Bến Tre
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhan vien giao hang
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: -48
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en NHAN VIEN GIAO HANG
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan vien giao hang
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhan vien giao hang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm 206 - 309 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
nhan vien giao hang
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
2 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
Đồng Nai
hơn 7 năm qua
Nhân viên giờ hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 4,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giờ Hành Chính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10